Klasa 4

Zapisy w zeszycie będą do oceny. Proszę o dostarczenie zeszytów do końca roku na plebanię. Można przesłać zdjęcia lub kopie na stronę parafii.

 

ZESZYTY DO ODEBRANIA OD ŚRODY NA PLEBANII.

Kto nie dostarczył zadań z katechez znaczy, że nie uczestniczył. Jutro podam propozycje ocen na półrocze według pracy i wiedzy wyrażonej w podanych zadaniach..

 

20 STYCZNIA 2021

Temat:   Mędrcy ze Wschodu z wiarą oddają cześć Zbawicielowi.
Przeczytaj tekst z podręcznika.

2.Po obejrzeniu zapisz w zeszycie odpowiedzi w formie pełnych zdań bez pisania pytań:

PODANIE PRAWDY

– Kto szedł do Pana Jezusa?  /Mędrcy/

– Dlaczego wyruszyli w drogę?

– Skąd przybyli?

– Ilu ich było?

– Do jakiego miasta w Palestynie przyszli?

– Dlaczego udali się do Jerozolimy?

– Czego się tam dowiedzieli?

– Dlaczego nie wypełnili prośby Heroda, by w drodze powrotnej wrócili do niego?

– Jakie dary ofiarowali Jezusowi?

 

3. Rozwiąż krzyżówkę – hasło powie ci jak nazywa się inaczej Święto Trzech Króli. przerysuj krzyóówkę do zeszyty i same odpowiedzi.

 

1         x      
2       x    
3               x    
4     x          
5     x          
6             x        
7             x      
8               A    

 

 1. Ilu było wg tradycji Mędrców?
 2. Legendarne imię jednego z Mędrców.
 3. Potoczna nazwa Mędrców.
 4. Kontynent, którego w szopce symbolizuje figurka jednego z Mędrców.
 5. Byli nimi Mędrcy.
 6. Z kolędy Przybieżeli do Betlejem: „któremu się wół i osioł kłaniają; Trzej Królowie ……. oddają”
 7. Legendarne imię jednego z Mędrców.
 8. Legendarne imię jednego z Mędrców.

 

 

19 STYCZNIA 2021

Temat:  Świadectwo wiary św. Szczepan – pierwszy męczennik.
Przeczytaj tekst z podręcznika.
Narysuj scenę męczeństwa Św. Szczepana a podstawie opisu z księgi Dziejów Apostolskich (Dz 7, 54-60 )

 

Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. 55 A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. 56 i rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». 57 A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. 58 Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. 59 Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» 60 A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach skonał.

Obejrzyj film o św. Szczepanie, aby lepiej go poznać.
Zapytaj rodziców jakie są zwyczaje związane ze Świętem św. Szczepana w parafii i zapisz je w zeszycie.

 

 

 

22 grudnia

Temat: Narodzenie Pana Jezusa radosną tajemnicą naszej wiary.
Przeczytaj tekst z podręcznika.
W zeszycie!
1. Napisz, z czym kojarzą Ci się święta Bożego Narodzenia.

 

 

 

16 grudnia

Temat: Maryja najdoskonalszym przykładem wiary.

 

Przeczytaj tekst z podręcznika.

W zeszycie.

 1. Bóg wybrał Maryję na Matkę Zbawiciela. Napisz słowa Maryi, którymi wyraziła zgodę na Boże wezwanie……………………………………………………………………….
 2.  Uzupełni słowa modlitwy „Anioł pański” i naucz si tej modlitwy.
 • Anioł Pański ……… Pannie ……. i poczęła z Ducha  …………………
 • Zdrowaś Maryjo.
 • Oto ja ……..    …….. , niech mi się ……….  według ……… twego.
 • Zdrowaś Maryjo.
 • A Słowo …….. się stało i  …….. między nami.
 • Zdrowaś Maryjo.

4. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy ………………

5. Napisz, w jaki sposób człowiek powinien wyznawać swoja wiarę …………

 

 

15 grudnia

Temat:Potrzeba wiary – zapowiedź narodzenia poprzednika Zbawiciela.
Przeczytaj tekst z podręcznika.

 

 

 

9 grudnia

Temat: Z wiarą oczekujemy na przyjście Pana – Adwent.
Przeczytaj tekst z podręcznika.
Narysuj w zeszycie symbole adwentowe i napisz co one oznaczają.

 

Przypominam, że przygotowujemy się na przyjście pana Jezusa, na Święta Bożego Narodzenia: udział w roratach i spowiedź św. oraz codzienna modlitwa. W tym roku dziękujemy za I Komunię Św. Nie zapominamy o tym wydarzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 października

Temat: Jedność Starego i Nowego Testamentu.

 

proszę przeczytać tekst w podręczniku i odpowiedzieć na pytania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 czerwca 2020 r.

PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE NA PODSTAWIE PRZEROBIONYCH TEMATÓW: Pełną informację o życiu Pana Jezusa i jego działalności.

Pracę proszę przesłać najpóźniej do środy na pocztę parafii.

 

Tematy 5-6 na tydzień: 25- 29 maja

 

6. Temat: Jezus posyła Ducha Świętego.

Przeczytajcie fragment Dziejów Apostolskich (Dz 2,1-8.22-24a.37-41):

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nie-ba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłum-nie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? (…)»«Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia

i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci». Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!» Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz”.

Zobaczcie krótki film, który pokazuje Kim jest Duch Święty:

https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA

Pan Jezus obiecał, że ześle Ducha Świętego – Pocieszyciela. Tę obietnicę spełnił w dniu Pięćdziesiątnicy.
Pięćdziesiątnica – inaczej Zielone Święta. Nazwa pochodzi stąd, że święto przypadało w pięćdziesiąt dni po Święcie Paschy. Paschą rozpoczynały się żniwa, a na Pięćdziesiątnicę przynoszono do świątyni dwa chleby kwaszone z nowego zboża, by podziękować Bogu za pomyślane zbiory.
Duch Święty zstąpił na Apostołów, gdy razem z Maryją trwali w Wieczerniku na modlitwie. Było
to 10 dni po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, a 50 dni po zmartwychwstaniu. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym zaczęli mówić różnymi językami i po raz pierwszy publiczniewyznali wiarę
w Jezusa Zmartwychwstałego. Duch Święty uzdolnił ich do głoszenia Ewangelii i gromadzenia uczniów we wspólnocie Kościoła. Dzień zesłania Ducha Świętego jest dniem, w którym Kościół rozpoczął publiczną działalność.
W czasie Mszy Świętej wyznajemy wiarę w Ducha Świętego. Wiarę w Ducha Świętego wyznajemy słowami: „Wierzę w Ducha Świetego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który
z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę”.
Duch Świety, który zstąpił na Jezusa, Maryję i Apostołów jest stale obecny w Kościele. Dzięki Jego mocy Kościół głosi Ewangelię i sprawuje sakramenty święte. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w roku 1979, papież Jan Paweł II modlił się: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.
Od chwili chrztu świętego jesteśmy świątynią Ducha Świętego – On stale przebywa i działa w nas. Duch Święty – Pocieszyciel zstąpił na uczniów Chrystusa, aby pozostać z nimi i umacniać ich wiarę oraz daje siłę, abyśmy żyli w pokoju z innymi. Dzięki Niemu odmieniamy swoje życie i przybliżamy się do Pana Boga.
Przeczytaj z podręcznika słowa klucze oraz fragment z Pisma Świętego i uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń.

Praca domowa: napiszcie ładnie na kartce modlitwę św. Jana Pawła II i korzystajcie z niej – najlepiej codziennie 🙂

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając  w pracy nad sobą.

Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni.

Proszę Cię o Twoje dary.

Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.

Proszę o dar umiejętności, abym, patrząc na świat dostrzegał w im dzieło Twojej dobroci i mądrości i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.

Proszę o dar rady, na chwile trudne, gdy nie będę wiedział, jak postąpić.

Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.

Proszę o dar pobożności, abym chętnie obcował   z Tobą w modlitwie, abym patrzał na ludzi jako na braci i na Kościół jako narzędzie Twej ojcowskiej opieki.

Proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

Amen.

 

5. Temat: Eucharystia obietnicą życia wiecznego.

 

Z tej katechezy dowiesz się i pogłębisz swoją świadomość o tym, że karmienie się Ciałem Pana Jezusa jednoczy nas z Nim już tu na ziemi i daje nam przedsmak nieba.

Zobaczcie film o Eucharystii:

https://www.youtube.com/watch?v=UWHPemMyVQ4

 

Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy przemienił chleb w swoje Najświętsze Ciało, a wino w swoją Krew. Ten cud dokonuje się podczas każdej Mszy Świętej, którą z polecenia Pana Jezusa sprawują biskupi i kapłani. Do przyjęcia tej prawdy potrzebna jest wiara.
Eucharystia jest obietnicą i źródłem życia wiecznego.
Kiedy masz czyste serce możesz przystąpid do Komunii Świętej i w ten sposób uczestniczyd w pełni
we Mszy Świętej (2) 🙂
Przeczytaj tekst :1Kor, 11,23-25 –  odpowiedz w zeszycie o czym nam mówi św. Paweł w tym tekście?
oraz tekst: J 6, 54-56 – odpowiedz i zapisz w zeszycie:co daje nam Eucharystia?

 

Tematy 3-4 na tydzień: 18- 22 maja

4. Temat: Jezus przygotowuje nam miejsce w niebie.

Na podstawie katechizmu proszę przygotować notatkę i odpowiedzieć na pytania, które są na końcu katechezy w książce.

3. Temat: Św. Jan Paweł II – apostoł naszych czasów.

A. Dzieciństwo Karola Wojtyły

( Uzupełni i przepisz do zeszytu.)
Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach.
Miasto to położone jest w ………… Jego ojciec był  …………Mama opiekowała się …….. . Karol chodził do ……….. w Wadowicach. Uczył się dobrze.
W niedzielę uczęszczał do ……………. parafialnego
Był …………………… W wolnym czasie zajmował się sportem. Zimą bardzo lubił jeździć na ………………… .
Latem wraz z …………………………..chodził na wycieczki w .Z kolegami często grał w  ………………………. Najczęściej grał na ……………………. Karol był dobrym kolegą, wspaniałym …………………… i cudownym ……………….. Wszyscy kochają ………………

B. Co ci mówi Ojciec Święty?

Przeczytaj List Ojca Świętego Jana Pawła II do dzieci (fragmenty) i odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie: 

O co papież prosi dzieci?
♦ Co Jan Paweł II mówi o miłości i zgodzie?
♦ Skąd pochodzą dzieci, do których zwraca się Jan Paweł II?
♦ Czy do nas także skierowane są słowa papieża?
♦ Gdzie i w jaki sposób my możemy być „apostołami jedności” tak, jak Jan Paweł II?

„Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby
ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju. Ileż dzieci, także w tych dniach, pada ofiarą nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu, jak na przykład na Bałkanach i w niektórych krajach Afryki! Właśnie
rozważając te wydarzenia, napełniające nas wielkim bólem, postanowiłem prosić was, drogie dzieci, ażebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój. Wiecie dobrze, że miłość i zgoda budują pokój, a nienawiść i przemoc go rujnują. Jesteście wrażliwe na miłość, a lękacie się wszelkiej nienawiści. Dlatego Papież może liczyć na to, że spełnicie jego prośbę, że dołączycie się do jego modlitwy o pokój na świecie z takim samym zapałem, z jakim modlicie się o pokój i zgodę w
waszych rodzinach. (…) Drodzy chłopcy i dziewczęta, przypomnę słowa Psalmu, które mnie zawsze wzruszały: Laudate pueri Dominum! Chwalcie, o dziatki, chwalcie imię Pana. Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie Pochwalone! (por. Ps 113 [112], 1-3). Kiedy rozważam słowa tego Psalmu, mam przed oczyma twarze dzieci całego świata: od Wschodu aż do Zachodu, od Północy do Południa. Do was,
moi mali przyjaciele, bez względu na różnice języka, rasy, czy narodowość mówię: Chwalcie imię Pana!”.

 

C.Dlaczego potrzebujemy w naszym życiu zgody i jedności?

Odpowiedź zapisz na podstawie opowiadania:

 Wyspa świstaków
Pośród gór Gran Zebu znajdowało się małe błękitne jeziorko. Pośród jeziorka widoczna była
mała wysepka. Jej piaszczyste brzegi pełne były gładkich jak powierzchnia jajka kamieni. Kwiaty i
krzewy rododendronów pokrywały zbocza gór. Wokół jeziorka świstaki miały swoje norki. Na
wysepce, pośrodku jeziora, spotykały się codziennie trzy żwawe świstaczki: Ryszard, Adrianna i
Walery. Chociaż ciągle przebywały razem, kłóciły się codziennie od świtu do nocy. Gdy piły wodę
przy źródełku, Ryszard wykrzykiwał:
– Wyjdź z wody! Woda jest moja!
Gdy skacząc z kamienia na kamień docierały do wysepki, było jeszcze gorzej.
– Precz z wyspy! – wrzeszczał Walerian. – Ziemia jest moja!
– Trawa należy do mnie – piszczała Adrianna, szukając kruchej sałatki i najbardziej pachnących
kwiatków.
Pewnego dnia za rododendronów wyszedł wielki żółw.
– Mieszkam wprawdzie po drugiej stronie jeziora – powiedział spokojnie, – ale cały dzień słyszę
tylko: To jest moje. To moje! To moje! Z powodu ciągłych kłótni nie ma tu spokoju. Przekonacie
się pewnego dnia, że nie jest to najlepszy sposób życia. Powiedziawszy to, żółw odwrócił się i znikł
w gęstych krzakach rododendronów. Gdy tylko sobie poszedł, Ryszard wybiegł z dużym korzeniem
lukrecji w pyszczku. Inne pobiegły za nim, krzycząc:
– Korzenie należą do wszystkich! Ale Ryszard, mając pełen pyszczek, zamruczał:
– Ten należy do mnie!
Wkrótce trzy świstaczki walczyły łapami i uderzeniami ogona, aby zdobyć wysepkę.
– Jest moja! – krzyczały wszystkie razem. W pewnym momencie pociemniało i groźne grzmoty
wypełniły powietrze wokół jeziora. Gwałtowny deszcz zawładnął wysepką, która szybko zostało
opanowana przez wodę. Jej poziom nieustannie się podnosił. Trzy świstaki drżały ze strachu.
Próbowały rozpaczliwie uczepić się nielicznych kamieni, które wystawały z wody. Ale wkrótce
także one zostały zalane. Pozostał tylko jeden głaz i na niego wdrapały się trzy świstaki, drżąc z
zimna i strachu. Stały blisko, blisko siebie i trzymając się za ręce, przeżywając ten sam lęk i te same
nadzieje, czuły się trochę spokojniejsze. Każdy z nich czuł, że dwa inne serca biją blisko jego
własnego serca. Powoli, powoli wody opadały. Deszcz zmalał a potem przestało padać. Dopiero
wówczas świstaki odkryły, że wielki kamień, na który się wdrapały, nie był wcale kamieniem. Był
to żółw!
– Uratowałeś nas! – zawołały wszystkie razem.
Następnego ranka woda znów była przezroczysta. Na piaszczystym dnie jeziorka słońce goniło
srebrne rybki. Radosne, małe świstaczki zaczęły razem się kąpać i razem szukały kolorowych
kamyków. Razem biegały w gęstej, pachnącej trawie, szukając korzeni lukrecji. Później, gdy
odpoczywały w chłodzie na pokrytej trawą wysepce, czuły się szczęśliwe, jak nigdy dotąd.
– Co za spokój! – powiedział Ryszard.
– O, jak tu pięknie! – cieszył się Walerian.
– A wiecie co… – powiedziała Adrianna.
– Co? – spytały dwa pozostałe świstaki.
– To wszystko jest nasze!

2. Temat: Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Apostołom.

 

1. Temat: Zmartwychwstały Chrystus przewodnikiem w drodze do Boga Ojca.