GODZINA ŚWIĘTA – teksty wspólne

Wszyscy: Tobie cześć, * Tobie chwała, * Tobie podziękowanie, * o najmilszy, * o najsłodszy,*  o najłaskawaszy Panie Jezu Chryste, * za wszystkie przenajświętsze krople krwi Twojej, * któreś wylał dla nas nędznych i grzesznych ludzi, * za męki najsroższe i boleści niesłychane, * które za nas na krzyżu ponieść raczyłeś. * Przez to wszystko * racz być miłościwy tym, * których odkupiłeś Krwią Twoją Przenajświętszą. * Amen.

 

***

 1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
  W krzyżu miłości nauka.
  Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
  Ten nic nie pragnie, ni szuka.
 2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
  Dla duszy smutkiem zmroczonej,
  Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
  W boleści sercu zadanej.
 3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
  Serce ci na wskroś przepali,
  Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża,
  On ciebie wesprze, ocali.
 4. Gdy wiary siła serce spoiła,
  A i to serce zawiodło;
  O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,
  Krzyż niech ci stanie za godło.
 5. Gdy wśród żywota biedna sierota
  Stoi od ludzi wzgardzona;
  Krzyż będzie światem, ojcem i bratem,
  Gdy go przytulisz do łona.
 6. Gdy rozpacz w łonie, oko w łzach tonie,
  O, wytrwaj jeszcze na chwilę,
  Łza się przesączy, rozpacz zakończy
  Krzyżem zatkniętym w mogile.
 7. Kto u stóp krzyża swą duszę zniża,
  Na tego spojrzy łaskawie.
  Jezus, Zbawiciel i Odkupiciel
  Da pomoc Boską w wszej sprawie.

****

JEZU CHRYSTE, * przemieniaj moje serce, * bym poprzez ten AKT PRZYJĘCIA osobistego KRZYŻA * i OFIAROWANIA SIĘ BOGU * w duchu pokuty i wynagrodzenia za grzechy, * którymi jest On obrażany,  * dla nawrócenia grzeszników * oraz jako wynagrodzenie za grzechy * przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi * wzrastał w wierze, nadziei i miłości,

MARYJO, MATKO MIŁOSIERDZIA, * Ty która rozporządzasz całym moim życiem, * pokornie proszę przyjmij ten Akt * i przedstaw go Bogu, * aby poprzez Twoje ręce i Twoje Serce * był Jemu miły * i owocny dla Kościoła Świętego,*

JEZU CHRYSTE, * uwolnij mnie mocą swojej Krwi * od wszelkiego zła,

JEZU CHRYSTE, * mocą swojej Krwi * uzdrów moje zranienia,*

JEZU CHRYSTE, * napełnij mnie * wszelkimi potrzebnymi łaskami, *

JEZU CHRYSTE, * uzdolnij mnie, bym modlitwą i czynem * przyprowadzał do Twojego Miłosiernego Serca, * tych którzy nie poznali Miłości Ojca, *

JEZU CHRYSTE, * wylej na mnie, * na wszystkich członków mojej rodziny, * teraz i zawsze * w obfitości swoje błogosławieństwo,*  zachowaj nas wszystkich w wierze, * nadziei i miłości,

 

BOŻE OJCZE, * który w pokoju i mocy * posyłasz do nas Ducha Świętego, * proszę Cię napełnij mnie, * napełni nas swoim Duchem.*  DUCHU ŚWIĘTY, * wylej na mnie, * wylej na nas siedmiorakie dary, * przyoblecz całą słabość mojego, * naszego życia, *  naszą nieudolność i naszą nicość * Twoją mocą. * DUCHU ŚWIĘTY * zabierz od nas wszelką bojaźń, * lenistwo i apatię, * obdarz nas odwagą, * zapałem i miłością  * byśmy wypełniając wolę Bożą * całym naszym życiem głosili * pełne chwały imię Jezusa Chrystusa.*

 

Ojcze chwała Tobie.

Swe życie składam Tobie.

Kocham Ciebie.

 

Jezu chwała Tobie…

 

Duchu chwała Tobie…

 

Trójco chwała Tobie..

*****

Przebacz, * zlituj się mój Jezu, * w otaczających niebezpieczeństwach * Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. * Amen. *
Ojcze Przedwieczny, * błagamy Cię przez krew Jezusa Chrystusa, * Syna Twego Jednorodzonego, * okaż nam miłosierdzie.  * Amen.

****

Matko ukrzyżowanego * i Matko wszystkich ludzi! * Oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia * – jak ofiarowałaś mękę Twego Syna * i swój ból matczyny. * Ucz swoje dzieci * przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, * w cierpieniu zachować ufność, * znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem * i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata. *

Uproś, aby cierpienia chrześcijan * stały się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata / i przyczyniały się do jego zbawienia. * Królowo Męczenników, * wybłagaj nam moc i odwagę, * abyśmy zawsze umieli powtarzać za Jezusem * „Ojcze mój, jeżeli nie może ominąć Mnie ten kielich, * niech się stanie wola Twoja”. * Amen.