Ogłoszenie nr 5 – Roboty budowlane

Batorz, dnia 17 października 2018 r.

W dniu 04.12.2018 r. Zamawiający prostuje omyłkę w załączniku „Przedmiar – roboty budowlane”, poprzez publikację nowego pliku PDF, zawierającego przedmiar robót budowlanych.


Batorz, dnia 18 grudnia 2018 r.

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert.

W dniu 18 grudnia 2018 r. Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu na składanie ofert (Ogłoszenie nr 5 – Roboty budowlane) do dnia 28 grudnia 2018 r., do godziny 12.00.


Wyjaśnienia Zamawiającego na pytania Oferenta dotyczące prac budowlanych


Batorz, dnia 07 stycznia 2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach Projektu pt.: „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I”

Dnia 03 grudnia 2018 r. Parafia Rzymsko-katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika ogłosiła na swojej stronie internetowej postępowanie na wybór robót budowlanych w ramach Projektu pt.: „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I”.
W dniu 18 grudnia 2018 r. doszło do wydłużenia składania ofert w postępowaniu, do dnia 28 grudnia 2018 r.
Po zakończeniu postępowania Zamawiający ustalił, że zapytanie ofertowe odwoływało się do warunku: „Oferta niekompletna (nieobejmująca wszystkich stron i oświadczeń oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium) zostanie odrzucona, bez wzywania oferenta do poprawy.” Równocześnie, pozostałe warunki postępowanie nie obligowały do złożenia wadium oraz nie określały warunków jego wnoszenia.
W związku z powyższym, celem zapewnienia, że proces wyboru wykonawcy będzie wolny od wątpliwości co do prawidłowości złożonych ofert, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.
Zamawiający podjął decyzję o tym, że dojdzie do ogłoszenia nowego postępowania w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych.