Ogłoszenie nr 3 – Opracowanie treści dokumentacji przetargowej

Batorz, dnia 17.10.2018 r.

OGŁOSZENIE

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, Batorz I 48, 23-320 Batorz, ogłasza konkurs na opracowaniu treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy prac w ramach Projektu pt.: „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I”

I. OPIS PROJEKTU
Projekt „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I” realizowany jest w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Działania inwestycyjne obejmują termomodernizację budynku kościoła parafialnego w Batorzu, w woj. lubelskim, powiat Janowski, gmina Batorz (jedno miejsce realizacji).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, polegającej na opracowaniu treści dokumentacji przetargowej do postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem celów projektu pt. „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I”.

Dokumentacja przetargowa na wybór wykonawców prac w ramach Projektu obejmować będzie:

  1. treść informacji o ogłoszeniu postępowania,
  2. zapytanie ofertowe (obejmujące opis przedmiotu zamówienia, kryteria wyboru wykonawców oraz warunki wykonywania prac),
  3. formularz oferty,
  4. umowę z wykonawcą prac.

Zakresem obowiązków wyłonionego Wykonawcy będzie także objęte:

  1. odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów, składane w toku postępowania,
  2. uczestniczenie w procesie oceny złożonych ofert oraz sporządzenie protokołu z wyboru wykonawców prac w ramach Projektu,
  3. sporządzanie dla Zamawiającego pism, dotyczących procedury wyboru wykonawców prac w ramach Projektu.
  4. skompletowanie wszystkich dokumentów i pism związanych z postępowaniem , uporządkowanie ich i wpięcie do odpowiednio oznakowanego segregatora.

Wszystkie materiały niezbędne do przygotowania oferty, w tym Zapytanie Ofertowe opisujące warunki udziału w konkursie, wzór Umowy z Wykonawcą oraz Formularz Oferty, można znaleźć na stronie internetowej parafii: www.parafiabatorz.pl

Przy ocenie ofert, spełniających warunki kwalifikacji, zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto.

Wykonawcy, spełniający warunki kwalifikacji podmiotowej oraz doświadczenia, mogą złożyć swoją ofertę, na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY:

najlepszą ofertę złożyła Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Pytlaka z Lublina.